Miladina lecithina
Miladina lecithina (Cooke) Svrček [as 'lechithina'], Česká Mykol. 26(4): 214 (1972)

 
 
 
 
 
 
 
 
Gefunden: am 15.10.2018 von Regina zum APN-Treff Krefeld mitgebracht
 
leg. Regina Thebud-Lassak, det. H.Bender?