Coprinopsis erythrocephala
 
 
Fries, Hymenomycetes Europae:327. 1874